Nota prawna

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, zostaje wprowadzony na mocy art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2. Usługodawcą w rozumieniu ww. ustawy jest World Expo International Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, NIP: 5542469090, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowym w Bydgoszczy pod nr KRS: 0000106011, kapitał zakładowy: 51.000 zł, e-mail: office@world-expo.com.pl. 
3. Regulamin dotyczy strony internetowej pod adresem: https://www.world-expo.com.pl, zwaną dalej stroną. 
4. Do Regulaminu mają zastosowanie definicje legalne, w tym definicja użytkownika zawarta w ww. ustawie. W razie ich braku zastosowane sformułowania należy rozumieć zgodnie z ich normalnym znaczeniem.

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. W ramach strony usługodawca świadczy usługi szukaj (przeglądanie zawartości strony internetowej po wpisaniu określonego słowa lub zwrotu), a także przeglądania treści strony internetowej.
2. W celu skorzystania z usług użytkownik powinien dysponować połączeniem internetowym, a także mieć dostęp do przeglądarki technicznie umożliwiającej połączenie ze stroną. Użytkownik powinien również zadbać o aktualizację oprogramowania, w tym przeglądarki.
3. Dopuszczalna jest sytuacja, kiedy osoba odwiedza stronę, lecz nie korzysta z jej usług.
4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie wprowadzenia słowa lub zwrotu w okno szukaj bądź rozpoczęcia przeglądania treści strony internetowej.
5. Zamknięcie zakładki bądź strony internetowej skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
7. Użytkownik może także w każdej chwili, bezpłatne i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w § 2 ust. 5.
8. Usługodawca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu lub w przypadku konieczności wykonania prac serwisowych etc.
9 Usługodawca uprawniony jest do prowadzenia prac serwisowych lub prac związanych ze zmianą funkcjonalności bądź innych parametrów strony, co może wymagać okresowego wyłączenia strony lub może skutkować okresowymi trudnościami w korzystaniu z usług strony.
10 Zakazane jest w szczególności:
a.  korzystanie ze strony internetowej niezgodnie z prawem lub Regulaminem,
b.  korzystanie ze strony internetowej niezgodnie z zasadami współżycia społecznego,
c.  korzystanie ze strony internetowej w celu rozpowszechniania niemoralnych lub niecenzuralnych bądź obraźliwych treści lub materiałów,
d.  wykorzystywanie strony do promowania lub reklamowania własnych usług bądź towarów,
e.  wykorzystywanie strony do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej,
f.  kopiowanie lub w jakikolwiek inny sposób utrwalanie bądź rozpowszechnianie treści strony internetowej bez pisemnej lub dokumentowej zgody usługodawcy (co nie dotyczy autora nin. noty prawnej w jej zakresie).
11. Usługodawca nie odpowiada za zachowanie użytkowników oraz osób trzecich, niezależnie od innych wyłączeń prawem przewidzianych.

§ 3 Reklamacja usług 

1. Każdy użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. W tym celu należy na adres e-mail usługodawcy wskazany w pkt 3.a. wysłać treść reklamacji opisując problem oraz wskazać dane umożliwiające identyfikację użytkownika oraz udzielenie odpowiedzi (konieczne jest podanie adresu e-mail).
2. Reklamację usługodawca rozpatruje w terminie 14 dni, przesyłając użytkownikowi odpowiedź drogą e-mailową.

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin może być w każdy czasie zmieniony, a zmiana obowiązuje od dnia jej publikacji na stronie internetowej. Korzystając ze strony internetowej, po publikacji zmian, użytkownik wyraża tym samym zgodę na te zmiany.
2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności oraz inne wewnętrzne dokumenty usługodawcy.

Polityka prywatności 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Ilekroć w Polityce prywatności, zwanej Polityką, będzie mowa o RODO, to oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 
2. Pozostałe pojęcia występujące Polityce należy rozumieć zgodnie z ich legalnymi definicjami, a w razie ich braku, zgodnie z ich normalnym znaczeniem. 
3. Administratorem danych osobowych jest World Expo International Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, NIP: 5542469090, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowym w Bydgoszczy pod nr KRS: 0000106011, kapitał zakładowy: 51.000 zł, e-mail: office@world-expo.com.pl.

§ 2 Ochrona danych osobowych 

1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną nie dochodzi co do zasady do przetwarzania danych osobowych, niezależnie od kwestii plików cookies, o czym traktuje Polityka cookies. Co najwyżej może dojść do przetwarzania danych w związku ze złożoną reklamacją na usługę świadczoną drogą elektroniczną. 
2. W przypadku reklamacji Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji i przez czas niezbędny dla tego rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. konieczność realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie reklamacji. 
3. Podane przez Państwa dane mają charakter zwykłych danych osobowych i są podawane dobrowolnie. Jednakże brak ich podania uniemożliwi realizację celu z pkt 5. 
4. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych, a wszelkie żądania należy kierować bezpośrednio do administratora, najlepiej drogą e-mailową na adres wskazany w § 1 ust. 3. 
5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani ich nie profiluje. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
6. Dane osobowe mogą być przekazane pracownikom, zleceniobiorcom, kontrahentom, a w razie potrzeby także uprawnionym organom. 
7. Każdy użytkownik ma prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania lub uzupełnienia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych, a także żądania usunięcia danych i wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
8. Wszelkie uprawnienia należy wykonać drogą e-mailową, ewentualnie pisemną. 
9. Dane osobowe zabezpieczone są adekwatnie do wymogów RODO i innych przepisów prawa. 
10. Szczegóły ochrony danych osobowych w działalności administratora reguluje wewnętrzna Polityka ochrony danych osobowych. 


Polityka cookies
 

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia  i przyspieszenia działania strony (kwestie funkcjonalne). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.

targi i wystawy