Dofinansowanie targów


Branżowe Projekty Promocyjne 2007-2013

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach, wystawach lub misjach zagranicznych.

Celem programu jest wsparcie branżowych projektów promocyjnych realizowanych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców w ciągu jednego roku kalendarzowego, mających na celu promocję produktów i usług lub prowadzącego do nawiązania kontaktów handlowych. Projekt promocyjny powinien obejmować co najmniej dwie formy działań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria i warsztaty.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pułap oraz intensywność pomocy:

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 100 tys. zł, przy czym poszczególni przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mogą otrzymać refundację 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie więcej niż 8 tys. zł.   

Termin składania wniosków:

Przedsiębiorcy, występujący o dofinansowanie swoich projektów, powinni złożyć za pośrednictwem koordynatora projektu, stosowny wniosek w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Od dnia 11 maja 2012 r. podczas oceny merytorycznej branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu i sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim przyznawane będą dodatkowe preferencje tym projektom, które wpisywać się będą w realizację bieżącej polityki Ministerstwa Gospodarki w zakresie promocji Gospodarki, tj.:

Finlandia - Promocja przedsiębiorstw Pomorskiego Klastra ICT na rynku fińskim,
Tajwan - Misja gospodarcza dla branży medycznej,
Izrael, Jerozolima - HTIA Conference,
Chiny, Chengdu - EU / China & Technology Cooperation Fair IV,
Białoruś, Mińsk - Energy Expo 2012,
Japonia, Nagoja - Japan International Aerospace Exhibition,
Tajwan - Misja gospodarcza dla branży IT,
USA, Orlando - Gartner Syposium / ITxpo,
Korea - Misja gospodarcza do Korei.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Firma World Expo International Sp. z o.o., organizując wystąpienia polskich firm na zagranicznych targach i wystawach, nieodpłatnie, występuje w roli koordynatora, oferując:

  opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
  organizację i przeprowadzenie działań promocyjnych
  rozliczenie projektu

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie branżowych projektów promocyjnych prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu, Panią Justyną Królak, specjalistą ds. pozyskiwania funduszy unijnych, pod numerem telefonu: (052) 321 69 10, kom.: 501 186 032 lub adresem e-mail: paszport@world-expo.pl.

 

targi i wystawy