Dofinansowanie targów

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

Na potrzeby ubiegania się o fundusze z działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, firma World Expo International Sp. z o.o. oferuje usługę, polegającą na sporządzeniu Planu Rozwoju Eksportu.

Oferujemy również sporządzenie wniosku działania 6.1 "Paszport do eksportu" POIG oraz wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w zakresie imprez targowo-wystawienniczych!

Przygotowany przez nas Plan Rozwoju Eksportu jest opracowany zgodnie z wytycznymi dla działania 6.1. Paszport do eksportu i zawiera następujące elementy: 

1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu; 
2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej; 
8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 7.04.2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

W ramach Działania 6.1 dofinansowaniem może zostać objęte wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Wydatkiem kwalifikowalnym jest również zakup usług doradczych w zakresie przygotowania PLANU ROZWOJU EKSPORTU (zakup dokonany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie).

Plan rozwoju eksportu powinien zawierać:

  • analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej,
  • analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków,
  • wybór i wskazanie działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki. Okres realizacji projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy.

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Dofinansowanie może być udzielone z przeznaczeniem na realizację następujących działań wskazanych w Planie rozwoju eksportu:

  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  • udział w zorganizowanych misjach gospodarczych na rynkach docelowych,
  • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.
Dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada sporządzony Plan rozwoju eksportu.

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 będzie pomocą de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Instytucja wdrażająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski realizowane będą przez Regionalne Instytucje Finansujące (RIF).

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
targi i wystawy